Orthodontie

Orthodontie is een tandheelkundig specialisme dat tot doel heeft de stand van de tanden, bovenkaak en onderkaak te corrigeren om een gezonde en stralende glimlach te verkrijgen. Het hoofddoel van orthodontie is om de tanden correct en harmonieus te laten uitlijnen.

Mondhygiëne & preventie

Het schoonhouden van uw tanden en tandvlees is de beste manier om gebitsproblemen zoals tandvleesontsteking, cariës en slechte adem te voorkomen.

Ons mondhygiëne- en preventieteam is opgeleid om u een persoonlijk gebitsreinigings- en preventieprogramma te bieden op basis van uw individuele behoeften.

DIAGNOSE/BEHANDELPLAN

Bij The Smile Gallery begrijpen wij dat iedereen uniek is en dat gebitssituaties per persoon kunnen verschillen. Daarom voeren wij voor elke patiënt een gepersonaliseerde analyse uit met behulp van foto's, 3D-röntgenfoto's en tandheelkundige 3D-modellen om tot de juiste diagnose en het beste behandelplan te komen.

DENTOFACIALE ORTHOPEDIE

Bij Dentofaciale orthopedie wordt gebruikt gemaakt van vaste en uitneembare hulpmiddelen en specifieke oefeningen om de groei van de kaken bij kinderen, te verbeteren. Deze apparaten oefenen zachte druk uit op de botten en spieren van de mond, stimuleren een goede ontwikkeling van de kaakbotten en corrigeren problemen zoals kleine kaken, kruisbeten of naar voren leunende tanden. Door deze problemen vanaf jonge leeftijd te corrigeren, kunnen meer ingrijpende behandelingen in de toekomst, zoals tandextracties of orthognatische chirurgie, worden voorkomen. Bovendien kan het bijdragen aan een betere bijtfunctie, een betere ademhaling en een evenwichtige gezichtsesthetiek.

Het is belangrijk om op te merken dat iedereen uniek is en gebitssituaties kunnen per persoon verschillen. Om deze reden wordt dentofaciale orthopedie aangepast aan de individuele behoeften van elke patiënt. Om de behandeling met zoveel mogelijk succes te laten slagen is een goede inzet en medewerking van de patiënt vereist. 

Hierbij is een regelmatig terugkerend bezoek aan de orthodontist van essentieel belang.

DENTOFACIALE ORTHOPEDIE

Bij een beugel worden er kleine hulpmiddelen, ook wel “slotjes” genoemd, op de voorkant van de tanden geplaatst. Deze worden vervolgens met elkaar verbonden door middel van draden en elastische ligaturen.

De slotjes fungeren als ankers voor de draden, die zachte druk op de tanden uitoefenen en ze geleidelijk in de gewenste positie brengen. Tijdens de behandeling zullen periodieke aanpassingen worden gedaan om de stand van de tanden te controleren en te begeleiden.

Het is belangrijk om rekening te houden met de variërende behandelingsduur per persoon. Gedurende deze tijd moeten de instructies van de orthodontist worden opgevolgd en moet de patiënt een goede mondhygiëne behouden en regelmatig langskomen voor een controle.

Het plaatsen van een beugel kan in het begin even wennen zijn. Aan het einde van het traject staat u een mooi resultaat te wachten.

ORTHODONTIE MET ALIGNERS

Aligners zijn op maat gemaakte doorzichtige beugels die ervoor zorgen dat de tanden geleidelijk in de juiste positie schuiven. Deze aligners worden op maat gemaakt en worden ongeveer elke twee weken vervangen om de tanden geleidelijk in de gewenste positie te brengen.

Elke set aligners is aangepast aan de persoonlijke situatie van de patiënt, met behulp van geavanceerde digitale technologie. De aligners zijn vrijwel onzichtbaar en kunnen worden verwijderd, wat het gemakkelijk maakt om te eten, poetsen en flossen.

Op basis van een persoonlijk behandelplan worden de aligners periodiek vervangen, waarna de tanden langzaam maar zeker zullen verplaatsen. U komt regelmatig terug voor een controle, zodat de orthodontist de voortgang kan controleren en een nieuwe set aligners kan verstrekken.
Het is belangrijk om de aligners het grootste gedeelte van de dag te dragen, over het algemeen minimaal 20-22 uur per dag, om de beste resultaten binnen de geschatte behandeltijd te verkrijgen.

Over het algemeen kunnen aligners een comfortabel en discreet alternatief bieden voor traditionele beugels.

ONZE WERKWIJZE

Initial Consultation

1. Initial Consultation

During your first appointment, you’ll meet with our orthodontist to discuss your dental concerns and smile goals. Our orthodontist will assess your eligibility for treatment, explain the complexity of your case, estimate treatment duration, and discuss costs, benefits, and risks associated with treatment options. This is your chance to ask any questions you have about orthodontic treatment.

2. Dental records

To start your journey towards a straighter smile, we’ll need to create detailed dental records.This involves taking digital photographs of your face and teeth, x-rays, and a 3D scan of your mouth. These records serve as a baseline for tracking your progress throughout treatment.

3. Treatment Plan Presentation

After gathering all necessary information, our orthodontist will create a personalized treatment plan tailored to your unique needs. During this presentation, you’ll receive a comprehensive overview of the treatment steps, a more precise timeline, and detailed cost information. If you’re considering invisible aligners, we’ll even show you a 3D simulation of how your treatment will progress. We encourage you to actively participate in the decision-making process and ask any questions you may have.

4. Starting Treatment: Depending on your chosen option

  • For Invisible Aligners: You’ll receive your custom-made transparent aligners approximately 15 days after the treatment plan presentation. We’ll provide detailed instructions on how to wear, remove, and care for your aligners, along with other helpful advice.
  • For Fixed Braces: The placement of braces may be scheduled shortly after, based on available appointment slots.
Starting the treatment

5. Monthly Checkups

Approximately once a month, we’ll schedule brief appointments to monitor your progress and make any necessary minor adjustments. These checkups are essential to ensure your treatment plan stays on track and to answer any questions you may have.

6. Retainers

After completing your orthodontic treatment, we may recommend the use of retainers. Retainers help maintain the new position of your teeth, ensuring your beautiful smile lasts. There are both fixed and removable retainer options, and our orthodontist will help you decide which is best for you.

We're here to guide you through every step of your orthodontic journey, making sure you feel comfortable and informed along the way. Your smile is our priority!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Orthodontic treatment is a dental specialty that focuses on correcting misaligned teeth and jaws to improve oral health and aesthetics. It involves using braces, aligners, or other appliances to straighten teeth and create a balanced bite.

Aligners are removable transparent plastic trays that also help straighten teeth. They work by using a series of custom-made, clear plastic trays that are worn over the teeth. Each tray is slightly different and gradually moves the teeth into the desired alignment

Braces are orthodontic devices consisting of brackets, wires, and bands that are attached to the teeth to gradually move them into proper alignment. They work by applying continuous pressure on teeth, causing them to move slowly over time. The wires and brackets are adjusted periodically by the orthodontist to guide teeth into their desired positions.
Aligners work by using a series of custom-made, clear plastic trays that are worn over the teeth. Each tray is slightly different and gradually moves the teeth into the desired alignment.
Braces work by applying continuous pressure on teeth, causing them to move slowly over time. The wires and brackets are adjusted periodically by the orthodontist to guide teeth into their desired positions.

Orthodontic treatment can benefit individuals of all ages who have misaligned teeth, bite issues, or other dental irregularities.

There are traditional metal braces, ceramic braces (clear or tooth-colored), and lingual braces (placed on the back of teeth).

  • Traditional Brands: These aligners are developed by well-established companies with years of experience and a solid reputation in the field. Examples include SureSmile, Invisalign and ClearCorrect. These brands have a proven track record and utilise advanced technology for precise treatment planning and execution.
  • Local Lab-Made Aligners: With advancements in technology, local dental labs have started offering aligner solutions. While these aligners are capable of moving teeth and can be effective for many cases, they may lack the extensive research and long-term studies that traditional brands have. The effectiveness and safety of these aligners can vary, and it’s essential to consult with a trusted orthodontic professional before choosing this option.
  • Do-It-Yourself (DIY) Aligners: DIY aligners have gained popularity due to their convenience and accessibility. They offer remote consultation and treatment planning. While they may provide tooth movement and have shorter treatment durations, they typically cater to mild to moderate cases. However, it’s crucial to note that these options may lack the comprehensive supervision and expertise provided by orthodontists and may not be suitable for complex cases.

The clinic chooses Suresmile due to its reputable track record, customisation with 3D technology, professional supervision, safety, efficacy, suitability for complex cases, and proven long-term results.

The duration of treatment varies based on individual needs, but it often takes between 6 months to 3 years.

Discomfort is common during the initial adjustment period, but it is usually manageable and typically lessens with time.

You’ll need to visit your orthodontist regularly for adjustments, typically every 4 to 8 weeks.

Yes, adults can undergo orthodontic treatment, and there is no age limit for getting braces or aligners.

Children can have their first orthodontic evaluation around the age of 7. This assessment helps in evaluating their dental development, detecting potential issues, and deciding if early intervention is needed. In certain situations, a general dentist may refer a patient for an orthodontic evaluation at an earlier age based on specific circumstances.

Costs vary based on the type of treatment and location, but it typically ranges from a 2000 to 3500 euros.

Some dental insurance plans offer orthodontic coverage, so it’s essential to check your plan for details.

Yes, you can. There are mouth-guards available for sports, and playing musical instruments may take some adjustment but is still possible.

Your orthodontist will provide guidance on cleaning and maintenance, but generally, regular brushing, flossing and inter-dental brushing are crucial.

Hard, sticky, and sugary foods should be avoided to prevent damage to braces or aligners.

Common side effects include temporary discomfort and speech changes. Your orthodontist will explain any specific risks based on your treatment plan.

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

tandsteen verwijderen

CONTACT

MEER WETEN OVER een implantologie behandeling?

© 2021 The Smile Gallery – Website door TopPraktijk  |  Privacyverklaring | Sitemap

Gallery

Informatie

Contact

Inschrijven